Calvert County Health Department

Local (410) 535-5400, DC Metro (301) 855-1353, Annapolis (410) 269-2216

Personal Health

CommunityServices

Health Threats

Home
Health Topics A-Z
Contact Directory
About Our Agency
Links to Organizations
Public Health
Font Size
Print this Page

NOTICE TO THE PUBLIC

NON-DISCRIMINATION STATEMENT AND ACCESSIBILITY REQUIREMENTS

The Department of Health (the Department) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate, exclude people, or treat them differently on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

 

The Department, upon request:

      Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with Department staff, such as:

 

      Qualified sign language interpreters

 

      Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

 

      Provides free language services to people whose primary language is not English,
such as:

 

      Qualified interpreters

 

      Information written in other languages

 

If you need these services, please contact the Department's health program, service, local health department or health insurance marketplace directly.

 

If you believe that the Department has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: Delinda Johnson Blake, Deputy Director/Equal Access Compliance Unit, Office of Equal Opportunity Programs, Maryland Department of Health, 201 West Preston Street, Room 422, Baltimore, Maryland 21201, 410-

767-6600 (voice), (410) 333-5337 (Fax),  delinda.blake@maryland.gov (email). Deaf and hard of hearing individuals may use relay.

 

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Delinda

Johnson Blake is available to help you.

 

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available

at  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and

Human Services, 200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-

800-868-1019, 800-537-7697 (TDD).

 

Complaint forms are available at  http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

 

Interpreter Services Are Available for Free

Help is available in your language: 1-410-535-5400.

For hearing impaired: Maryland Relay 711 or (TTY: 1-800-201-7165)


These services are available for free.

Español/Spanish
Hay ayuda disponible en su idioma: 1-410-535-5400 x483 
Maryland Relay 711 or (TTY: 1-800-201-7165)
Estos servicios están disponibles gratis.

 

 

ማርኛ/Amharic

 

ገዛ በ    ቋንቋዎ ማግኘት ይችላሉ፦: 1-877-463-3464 (TTY: 7-1-1) ። እነዚህ አገልግሎቶች ያለክፍያ የሚገኙ ነጻ ናቸው

 

ﯿﺑﺮﻌﻟا /Arabic.

 

مﻗرﺑ لﺻﺗا. نﺎﺟﻣﻟﺎﺑ كﻟ رﻓاوﺗﺗ ﺔﯾوﻐﻠﻟا ةدﻋﺎﺳﻣﻟا تﺎﻣدﺧ نﺈﻓ ،ﺔﻐﻠﻟا رﻛذا ثدﺣﺗﺗ تﻧﻛ اذإ: ظوﺣﻠﻣ (1-877-463-3464) مر

 

(TTY: 7-1-1) :ھ مﺻﻟا مﻛﺑﻟاو

 

Ɓàsɔɔ́ ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ (Bassa)

 

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùɖù-po-nyɔ̀ ] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn m̀ gbo kpáa.

Ɖá 1-877-463-3464 (TTY:7-1-1)

 

中文/Chinese

 

用您的言为您提供帮助:1-877-463-3464 (TTY: 7-1-1) 这些服务都是免费

 

یسرﺎﻓ /Farsi

 

ﺑ تﺎﻣﺪﺧ ﻦﯾا ﺷ یاﺮﺑ نﺎﮕﯾار ترﻮﺼﺑ ﯽﻧﺎﺑز تﻼﯿﮭﺴﺗ ،ﺪﯿﻨﮐ ﯽﻣ ﻮﮕﺘﻔﮔ ﯽﺳرﺎﻓ نﺎﺑز ﮫﺑ ﺮﮔا :ﮫﺟﻮﺗ

ﺎﺑ .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻢھاﺮﻓ1-877-463-3464 (TTY: 7-1-1) .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ

 

Français/French

 

Vous pouvez disposer d’une assistance dans votre langue : 1-877-463-3464 (TTY : 7-1-1). Ces services sont disponibles pour gratuitement.

 

તી/Gujarati

 

મદદ ઉપલબ્ધ : 1-877-463-3464 (: 7-1-1). સેવાઓ મફત પલબ્

 

kreyòl ayisyen/Haitian Creole

 

Gen èd ki disponib nan lang ou: 1-877-463-3464 (TTY: 7-1-1). Sèvis sa yo disponib gratis.

 

Igbo

 

Enyemaka di na asusu gi: 1-877-463-3464 (TTY: 7-1-1). Ọrụ ndị a dị na enweghi ugwo i ga akwu

 

한국/Korean

 

사용하시는 언어로 지원해드립니다: 1-877-463-3464 (TTY: 7-1-1). 료로 제공 됩니다

 

Português/Portuguese

 

A ajuda está disponível em seu idioma: 1-877-463-3464 (TTY: 7-1-1). Estes serviços são oferecidos de graça.

 

Русский/Russian

 

Помощь доступна на вашем языке: 1-877-463-3464 (TTY: 7-1-1). Эти услуги предоставляются бесплатно.

 

Tagalog

 

Makakakuha kayo ng tulong sa iyong wika: 1-877-463-3464 (TTY: 7-1-1). Ang mga serbisyong ito ay libre.

 

ودرا/Urdu).

 

ﮟﯿﮨ بﺎﯿﺘﺳد ﮟﯿﻣ ﺖﻔﻣ تﺎﻣﺪﺧ ﯽﮐ دﺪﻣ ﯽﮐ نﺎﺑز ﻮﮐ پآ ﻮﺗ ،ﮟﯿﮨ ﮯﺘﻟﻮﺑ ودرا پآ ﺮﮔا :رادﺮﺒﺧ

 

1-877-463-3464 (TTY: 7-1-1). ﺮﮐ

 

Tiếng Việt/Vietnamese

 

Hỗ trợ là có sẵn trong ngôn ngữ của quí vị 1-877-463-3464 (TTY: 7-1-1). Những dịch vụ này có sẵn miễn phí.

 

Yorùbá/Yoruba

 

Ìrànĺwọ́ wà ní àrọ́wọ́tó ní èdè rẹ: 1-877-463-3464 (TTY: 7-1-1). Awon ise yi wa fun o free.

 

 

Site Policy | Contact Directory | Privacy Statement
975 Solomons Island Road North, PO Box 980, Prince Frederick, MD 20678 | (410) 535-5400 | Fax: (410) 535-5285
Calvert Crisis Response Hotline 1-877-467-5628
© Calvert County Health Department